Sommerhack

Oplæg til Sommerhack 2021-09-03

Lovgivningen

Målerbekendtgørelsen har siden 2011 (dvs. over 10 år) indeholdt formuleringen:

“§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5.

Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende.

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.”

Målerbekendtgørelsen

“§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt.”

Målerbekendtgørelsen

Deadlinen for kravet var 2021-12-31.

Baggrunden for lovgivningen

Redegørelse fra 2009 har dannet baggrunden for loven:

“Formålet med åbne standarder er at sikre brugerne mulighed for at anvende forskelligt udstyr, ikke mindst fra forskellige producenter. Set fra et forbrugerhensyn er formålet at forbrugerne skal stå frit og ikke ”bindes” til en producent. Set fra et kommunikationssynspunkt drejer det sig om at sikre udstyrs fleksibilitet og minimere omkostninger til at ”oversætte” informationer mellem systemer.”

Redegørelse fra 2009

Tilkoblingen og videreformidling til eksterne enheder skal kunne ske efter åbne standarder. Aktivering af udtag af eksterne værdier skal kunne tilsluttes af lægmand, uden at bryde plomber mv. og aktivering skal kunne ske eksternt, uden at det forudsætter besøg af fagmand, der påfører forbrugeren unødige ekstra omkostninger. Der skal skabes sikkerhed mod fejlsammenkobling.

Redegørelse fra 2009

Hvad betyder det?

Kun privatforbrugere?

Kravet gælder både private og erhvervsbrugere, idet der ikke skelnes imellem disse. “Forbrugeren” betyder en forbruger af el, og gælder således også erhverv og dermed f.eks. også eventuelle CT-målere (med strømtransformere).

Hvilke data?

Energistyrelsen har tidligere udtalt at de umiddelbart fortolker målerstand/kWh, som “akkumulerede værdier for aftag og levering” (dvs. import + eksport kWh) samt aktuelt forbrug i Watt som “aktuelle elektriske effekt”.

Åbne standarder

Folketingsbeslutning B103 fra 2006: Folketinget overtog definitionen fra aabenstandard.dk

https://www.folketingstidende.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B103/20051_B103_som_fremsat.pdf

“Åbne standarder betyder, at standarden er

  1. Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig,
  2. frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse og
  3. standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt standardiseringsorganisation) via en åben proces.”

Brug da bare DataHub’en!

Nogle gange henviser netselskaberne eller elhandelsselskaberne blot til DataHub. Det er ikke godt nok!

§7 stk. 1 henviser til at de forbrugsrelevante data skal kunne udlæses af en “ekstern enhed“.

I et høringsnotat fra Energistyrelsen fra 2013 (dengang hed det §5 i stedet for §7 i Målerbekendtgørelsen) er dette afklaret til:

  • at det ikke blot kan fortolkes til blot at være en ekstern juridisk enhed, men en ekstern teknisk enhed lokalt hos slutbrugeren.
  • at “Realtidsmåling til styring af forbruget vil kunne imødekommes med den i § 5 nævnte eksterne enhed.”. Dvs. at en eventuel henvisning til datahub’en, som en opfyldelse af bekendtgørelsen ikke vil være en opfyldelse af §7 (tidl. §5) i Målerbekendtgørelsen.

Skal det være krypteret?

N1 mener at det skal være krypteret pga. GDPR (Det ved vi bl.a. fra Thomas sidste år). Energistyrelsen vurderer umiddelbart (uden dog at forholde sig nærmere til GDPR) at en kode ved en evt. kablet forbindelse må være nok.

Hvad siger N1?

Først nej, så ja, så nej, og så måske… (Noter: Norlys, Develco print, N1 red tape, Thomas CISO, jura-dude osv.).

Skriftlig korrespondance, 46 telefonopkald (totalt >6 timer) i perioden marts 2020 – primo sept. 2021.

Status:

  • Du kan få en dekrypteringsnøgle (aug. 2021)
  • N1 kan ikke anvise en standard, men har endnu ikke meldt noget endeligt ud
  • Update: Echelon-målerens optiske øje følger ANSI C 12.18 / IEEE 1701. De vil gerne udlevere en teknisk specifikation på ca. 65 sider vedr. Echelon-målerens snitflade, men det skal endnu afklares internt om den må udleveres.

Hvorfor er det så svært?

Måske har de glemt at læse loven da de skrev udbudsmateriale til indkøb af målere?

Bange for sikkerhed el. besvær, når kunderne tilslutter sig?

Kommunikation med Energistyrelsen

Klagemulighed:

Energiankenævnet: Nej, for der er ikke tale om en økonomisk tvist.

Andre klagenævn er måske en mulighed, men flere har jeg umiddelbart kunnet udelukke.

Energistyrelsen ser på muligheden for at føre tilsyn i stedet.

What to do now?

N1: Fortsætte dialogen

Energistyrelsen/Energiministeriet: Tilsyn el. evt. klagesag